Izaberite lekara i postavite pitanje

Brza pretraga

Akutno popuštanje srca

Konsultacije sa lekarima 24 sata, za sve nedoumice oko Vašeg zdravlja, terapije, ishrane... BESPLATNO.

heart-failureAKUTNO POPUŠTANJE SRCA

Popuštanje srca, bilo ono akutno ili hronično, definiše se kao poremećaj mehaničke funkcije srca koji onemogućava generisanje minutnog volumena, dovoljnog da obezbedi potrebe organizma.

Etiologija: Akutno popuštanje srca je, najčešće, uzrokovano koronar- nom bolešću (akutni infarkt, angina pektoris), zatim hipertenzijom, te akutno nastalom mitralnom ili aortnom regurgitacijom. Neki činioci (infekcija, aritmija, infuzija veće količine tečnosti) mogujmokovati aktuno popuštanje srca u bolesnika sa hroničnom srčanom insuficijenci- jom, koji su prethodno bili stabilizovani. Zajednički imenitelj za sva ova stanja jeste to, što dolazi do naglog povećanja pritisaka punjegja leve komore koji uzrokuje porast plućnog kapilarnog pritiska. što, sa svoje strane, doyodi do tamsudacije plazme u intersticijalni prostor i/ili alve: ole. U zavisnostiod količinetransudata, manifestacije akutnogpopušta- nja srca mogu varirati od blege plućne kongestije do edema pluća.

Kl.: Bolesnici se, uglavnom, žale na izrazito otežano i ubrzano disanje, gušenje i psihomotomu uznemirenost. Takode, navode da ne mogu da leže na ravnom, a veoma često su orošeni znojem. Neobično je važno uzeti ciljanu anamnezu, kako bi se orijentisali o uzroku akutnog popuštanja srca.

Dg.: Bolesnici odaju aspekt teško bolesnih osoba. U flzičkom nalazu dominiraju tahikardija i tahipneja, dok se na plućima čuju kasnojnspinjumski pukoti. Bolesnici gotovo po pravilu, koriste pomoćnu respiratornu muskulaturu. Auskultacijom srca, može se čuti treći (znak srčane slabosti) i/ili četvrti (znak poremećaja dijastolne funkcije, obično uzro- kovane koronarnom bolešću) srčani ton, kao i sistolni šum na vrhu (znak mitralne regurgitacije) ili dijastolni šum nad aortom (znak aortne regur-gitacije). Vene na vratu mogu biti nabrekle, a može se zapaziti periferna cijanoza, kao znak hipopoperfuzije perifernih tkiva. Krvnipntisak varira od veoma niskog (kardiogeni šok usled infarkta), do veoma visokog (hipertenzivna kriza). Laboratorijske analize su nespecifične i mogu pokazati snižen parcijalni pritisak kiseonika i metaboličku acidozu. EKG može ukazati na etiologiju akutnog popuštanja srca (koronarna bolest, poremećaj ritma), dok RTG srca i pluća pokazuje znake plućne kongestije (pojačana vaskulama šara. Keriey B line) i/ili uvećanja srčanih šupljina (naročito leve komore). Ehokardiografija može pomoći u otkrivanju uzroka (akutna nastala mitralna i aortna regurgitacija).

Th.: Pre svega, treba identifikovati i, ako je moguće, ukloniti uzrak akutno nastalog popuštanja srca. Cilj lečenja je upravljen ka brzom povlačenju simptoma, korekciji hemodinamskih poremećaja i očuvanju miokardnog protoka krvi. Pošto se osnovni principi lečenja podudaraju sa lečenjem plućnog edema, o njima će biti više reči u istoimenom poglavlju.