Izaberite lekara i postavite pitanje

Brza pretraga

Endoftalmit i Behčetova bolest

Konsultacije sa lekarima 24 sata, za sve nedoumice oko Vašeg zdravlja, terapije, ishrane... BESPLATNO.

endoftalmitEndoftalmit (ENDOPHTHALMITIS)

Endoftalmitima nazivamo zapaljenja jedne iii više opni očne jabučice i susednih intraokularnih prostora, ma da se obično misli na zapaljenje horoideje, mrežnjače i staklastog tela. Ako je zapaljenski proces zahvatio sve opne očne jabučice i preneo se na sadržaj očne duplje u tim slučajevima govorimo o panoftalmitu (panophthalmitis).

Mogu biti infektivni - izazvani egzogenim ili endogenim infekcijama (bakterijama, virusima, gljivicama) i neinfektivni - izazvani stranim telima ili sočivnim masama.

Simptomi endoftalmita su:

•    slabljenje oštrine vida,
•    duboki bol,
•    glavobolja,
•    cilijama hiperemija i
•    fotofobija.

Znaci su: clijarna hiperemija,

•    otok očnih kapaka,
•    hipopon,
•    prisustvo fibrina u prednjoj očnoj komori,
•    oslabljen crveni refleks,
•    zamučenja u staklastom telu i
•    krvarenja u mrežnjači.

Lečenje:

•    antibiotici i
•    steroidi (lokalno i sistemski).
Adamantiades-BehcetsBehčetova bolest

Behčetova bolest (Morbus Behcet-Adamantiades) je polisistemsko oboljenje koje se karakteriše recidivirajućim uveitom sa vaskulitom i sa aftama na sluzokoži usne duplje i genitalnim organima.

Promene na oku se javljaju naj- češće u vidu recidivirajućeg irido- ciclita sa hipopionom (iridocyclitis \recidivans cum hypopione) u pred- njoj komori praćenog svim karak- terističnim znacima prednjeg uveita. U periodu izmedju dva recidiva oko može biti potpuno mimo bez ikakve simptomatologije. Promene na zadnjem segmentu sudovne opne se javljaju u vidu zadnjih uveita sa hijalitom (uveitis posterior et hyalitis) i pratećim mutnocama u staklastom telu.

Promene na krvoim sudovima se javljaju u vidu periflebita ili redje, periarterita sa kasnijim funkcional- nim ispadima i amaurozom zbog okluzija praćenih atrofijom diska vidnog živca.

Mnogo redje se javljaju papiliti i retrobulbami neuriti opet kao posledica promena na krvnim sudovima.

Veoma retko se javljaju i prome- ne na vežnjači, rožnjači i beonjači (,conjunctivitis, keratitis amdaris, keratitis punctata, episkleritis).

Osim promena na očima kod ove bolesti javljaju se promene i na sluzokoži usne duplje i genitalnih organa, a mogu se javiti i na koži, nervnom sistemu, zglobovima, kardiovaskularnom, respiratornom i digestivnom sistemu, jetri i bubrezima. I promene na ovim organima izazvane su promenama na njihovim krvnim sudovima.

Iako je uzrok Behčet-Adamantia- des-ove bolesti nepoznat, sve je više klinčkih i laboratorijskih nalaza koji idu u prilog pretpostavke da se radi o autoimunoj bolesti.

Lečenje je dugotrajno i teško. Od lekova se upotrebljavaju kortikoste- roidi, citostatici, a u poslednje vre- me i Cyclosporin A.